Home Games Card 고스톱 PLUS (무료 맞고 게임)
고스톱 PLUS icon

고스톱 PLUS (무료 맞고 게임)

  • 고스톱 PLUS poster 고스톱 PLUS screenshot 1 고스톱 PLUS screenshot 2 고스톱 PLUS screenshot 3 고스톱 PLUS screenshot 4 고스톱 PLUS screenshot 5 고스톱 PLUS screenshot 6 고스톱 PLUS screenshot 7 고스톱 PLUS screenshot 8 고스톱 PLUS screenshot 9 고스톱 PLUS screenshot 10 고스톱 PLUS screenshot 11 고스톱 PLUS screenshot 12 고스톱 PLUS screenshot 13 고스톱 PLUS screenshot 14 고스톱 PLUS screenshot 15 고스톱 PLUS screenshot 16 고스톱 PLUS screenshot 17 고스톱 PLUS screenshot 18 고스톱 PLUS screenshot 19 고스톱 PLUS screenshot 20

The description of 고스톱 PLUS

심심할 때 한번씩 즐기는 고스톱(맞고).
복잡하고 요란한 화면이 부담스러우셨나요?
게임이 뚝뚝 끊기는 바람에 답답하셨나요?

그냥 가볍게 고스톱(맞고) 게임을 즐기고 싶은데
게임머니를 구매해야 해서 불편하셨나요?

그렇다면 ‘고스톱 PLUS’ 를 플레이 해보세요!

‘고스톱 PLUS’
아무 때나 꺼내서 가볍게 한판!
매끄럽고 깔끔하게-
구매 걱정없이 무료로-
고스톱(맞고) 플레이를 즐겨보세요!

※특징
– 빠른 게임 시작. 매끄러운 고스톱(맞고) 플레이
– 화투패를 내리치는 생생한 느낌
– 직접 치기 귀찮을 땐 자동치기
– 대박판의 긴장감
– 정말 빠른 고스톱(맞고) 속도
– 깔끔하고 재미난 애니메이션 효과
– 눈이 피로하지 않은 깨끗한 디자인
– 나만의 테마 설정
– 육성으로 듣기 설정
– 다양한 효과음 설정
– 세밀한 규칙 설정
– 방대한 수준의 레벨 999+α
– 실시간 기록 경쟁
– 다양한 업적 달성
– 상세 통계 확인
– 빠른 게임 종료. 자동 저장 기능
– 기기를 바꿔도 걱정없이. 2중 백업 기능
– 이 모든 것이 무료!

※ 게임데이터 백업
– 메뉴 > 게임 데이터 백업을 이용해 게임 진행 데이터를 구글 서버에 저장하고 불러올 수 있습니다.
– 이 기능을 이용해 다른 기기에서도 게임을 이어할 수 있습니다.(동일한 구글 계정으로 로그인 필수)
– 게임 데이터 저장 및 불러오기 시 오류가 발생하는 경우 Play 게임 프로필을 삭제 후 새로 생성하여 기능을 정상 이용하실 수 있습니다.
(Play 게임 앱 실행 > 설정 > Play 게임 프로필 삭제 > 새로운 Play 게임 프로필 생성)
단 이 경우 새로운 Play 게임 프로필로 게임에 로그인 후 게임 데이터를 저장 후 불러오기가 가능하며 삭제한 프로필에 저장된 다른 게임의 저장데이터도 초기화될 수 있습니다.

※게임물관리위원회 등급분류번호 : 제 CC-OM-140827-007 호

Show More
0.0
0 total
5
4
3
2
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating review: