Home Games Music Reggaeton Guitar Hero – Rhythm Music Game
Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game icon

Reggaeton Guitar Hero – Rhythm Music Game

  • Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game poster Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 1 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 2 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 3 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 4 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 5 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 6 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 7 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 8 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 9 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 10 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 11 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 12 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 13 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 14 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 15 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 16 Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game screenshot 17

The description of Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game App

Reggaeton Hero FREE for Android! ๐Ÿ˜
Guitar or piano virtual to the rhythm of the music. ๐Ÿ™Œ

Guitar hero style with the best Reggaeton songs.

Flow in your fingers to the beat of real songs and lots of fun! ๐ŸŽถ
Fully updated guitar game with modern songs!

Rhythm Music Guitar Hero game ๐Ÿ‘ˆ

Download now and unlock all the Reggaeton songs you currently listen to as boy! ๐Ÿคฏ

* Three (3) difficulty modes for all ages and abilities …!
EASY – NORMAL – HARD โ˜๏ธ

Very funny songs with notes synchronized in time with the song!
Super quality in music, use headphones for a better experience.

2 players can play at the same time on the same split screen phone! ๐Ÿคผ

Over 50 best Reggaeton songs ๐ŸŽผ

Internal ranking personalized, write your name and appear at the top of the list! You have a table for each difficulty for what if or if you appear! ๐Ÿ†
Graphical and friendly interface for children and adults
Intuitive and easy to use
Innovations and details that no Guitar / Piano game has seen before!
Be the hero of Reggaeton! ๐Ÿฅ‡

From the makers of The Cumbia Hero, My Music Hero and Trap Music Hero.

In short, it is a game of music, rhythm and skill with a lot of Reggaeton, with a style and aesthetic for all audiences! ๐ŸŽ
– – – Let’s try it NOW friend, FREE! – – –

Stay updated because we renew the songs !! ๐ŸŽต

-Listen and play with the best reggaetones in the world! – ๐ŸŽน

All songs were used with prior permission.

Show More

Info Update

Reggaeton Guitar Hero - Rhythm Music Game App 1.0.5 Update 2020-10-21 Increased easy difficulty, harder for you to feel the rhythmNew WhatsApp Music Hero Games groups, talk to your friends and invite them to a duel!Optimization and bug fixes
0.0
0 total
5
4
3
2
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating review: